VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Brödernas hållbarhetsarbete utgår ifrån gemensamma policyer, mål och strategier. Det styrs och följs upp av vårt ledningssystem. Vi strävar efter att ha en transparent och ansvarsfull verksamhet och där vi kan göra skillnad tvekar vi inte.

Miljöpolicy

Brrödernas Family Bageri verksamhet ska kännetecknas av:

 • Vi ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.
 • Vi ska vara lyhörda för marknadens, myndigheternas och övriga intressenters miljöönskemål och krav.
 • I samspel med våra kunder, leverantörer, konsumenter och andra samarbetspartners ska vi arbeta för att minska miljöbelastningen.
 • Miljöaspekter ska beaktas i alla led och vi ska sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkan i vår verksamhet där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
 • Vi ska motivera och stimulera medarbetare till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerande.

Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett miljöinriktat och framgångsrikt Brödernas Family Bageri AB.

Kvalitet & Livsmedelsäkerhetspolicy

Kvalitet är och förblir grundläggande för Brödernas Family Bageri AB. Kvalitet och livsmedelssäkerhet skall vara i fokus och inbyggt i våra rutiner utan att omfattande kontroll behöver utföras av annan person. För att förverkliga vår policy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:

 • Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet. All personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.
 • Som ett led i en kvalitetsäkerhet för dig som kund jobbar vi enligt det internationella HACCP-systemet och vi är även sedan feb 2016 certifierade enligt FSSC 22000.
 • Alla i företaget har en röst och kan och är skyldiga att ifrågasätta produkternas kvalitet. Hos oss är det rent av sunt förnuft.
 • Vi sätter oss  själva i kundens position, om vi inte är nöjda med vad vi gör åt dem så ger vi inte dem det.
 • Vårt Food Safety Management System, uppbyggt på HACCP-principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras.
 • Vi ser våra leverantörer som samarbetspartners.
 • Genom vårt samarbete ökar vi förståelsen om att våra kunder är deras kunder och vårt gemensamma mål är alltid att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster.
 • Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder.

Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt Brödernas Family Bageri AB.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara trygg att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
På vår arbetsplats innebär det att:

 • arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
 • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Palmoljepolicy

 

GMO policy

Vår högsta prioritet är livsmedelssäkerheten och därför arbetar vi systematiskt för att erbjuda dig som kund ur alla perspektiv säkra produkter. Innan en produkt lanseras på marknaden genomgår den noggranna kvalitetskontroller där såväl råvaror som slutlig produkt undersöks och säkerställs.

Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer där arvsmassan förändrats så att de får de egenskaper man vill ha. Oftast gäller detta växter såsom GM-majs och GM-soja.

Våra produkter är fria från genetiskt modifierade organismer (GMO). Alla ingående råvaror kontrolleras noga innan de godkänns för användning i våra produkter.