KVALITET & HÅLLBARHET

Livsmedelssäkerhet

Som ett led i en kvalitetsäkerhet för dig som kund jobbar vi enligt det internationella HACCP-systemet och vi är även sedan feb 2016 certifierade enligt FSSC 22000.

FSSC 22000 är en global ISO standard för livsmedelssäkerhet. FSSC 22000 ställer  höga krav på ett väl fungerande och effektivt kvalitetsledningssystem samt livmedelssäkerhetsarbete.

Kvalitet är och förblir grundläggande för Brödernas Family Bageri AB. Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet. All personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter. Kvalitet och livsmedelssäkerhet skall vara i fokus och inbyggt i våra rutiner utan att omfattande kontroll behöver utföras av annan person.

Alla i företaget har en röst och kan och är skyldiga att ifrågasätta produkternas kvalitet. Hos oss är det rent av sunt förnuft. Sätt dig själv i kundens position, om du inte är nöjd med vad du gör åt dem just nu så ge dem inte det. Vårt Food Safety Management System, uppbyggt på HACCP-principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras. Vi ser våra leverantörer som samarbetspartners.

Genom vårt samarbete ökar vi förståelsen om att våra kunder är deras kunder och vårt  gemensamma mål är alltid att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster. Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder. Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt Brödernas Family Bageri AB.

GMO

Vår högsta prioritet är livsmedelssäkerheten och därför arbetar vi systematiskt för att erbjuda dig som kund ur alla perspektiv säkra produkter. Innan en produkt lanseras på marknaden genomgår den noggranna kvalitetskontroller där såväl råvaror som slutlig produkt undersöks och säkerställs.

Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer där arvsmassan förändrats så att de får de egenskaper man vill ha. Oftast gäller detta växter såsom GM-majs och GM-soja.

Våra produkter är fria från genetiskt modifierade organismer (GMO). Alla ingående råvaror kontrolleras noga innan de godkänns för användning i våra produkter.

Miljö

Vi ska vara lyhörda för marknadens, myndigheternas och övriga intressenters miljöönskemål och krav. Vi ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.

I samspel med våra kunder, leverantörer, konsumenter och andra samarbetspartners ska vi arbeta för att minska miljöbelastningen.

Miljöaspekter ska beaktas i alla led och vi ska sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkan i vår verksamhet där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.

Vi ska motivera och stimulera medarbetare till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerande.

Våra syn på palmolja

Brödernas Family Bageri AB tror inte på bojkott av palmolja. I stället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi måste ha tuffare krav på de leverantörer som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter. Palmolja är en vegetabilisk olja som används idag i många livsmedel på grund av dess egenskaper och funktion. Vi är medvetna om de miljöaspekter som produktion av palmolja leder till men samtidigt är palmolja en viktig ekonomisk tillgång för de producerade länderna. Skulle vi sluta köpa palmolja minskar både jobben och tillväxten därför har vi valt att istället stödja en mer ansvarsfull produktion av palmolja genom att välja endast certifierad och segregerad olja enligt RSPO:s standard.

Våra certifikat och policyn hittar ni här: