MILJÖ

Vi ska vara lyhörda för marknadens, myndigheternas och övriga intressenters miljöönskemål och krav. Vi ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.
I samspel med våra kunder, leverantörer, konsumenter och andra samarbetspartners ska vi arbeta för att minska miljöbelastningen.
Miljöaspekter ska beaktas i alla led och vi ska sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkan i vår verksamhet där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
Vi ska motivera och stimulera medarbetare till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerande.